Maturita

MATURITA
maturitné témy z geografie

1. Teoretické základy geografie

Geografia ako veda, objekt geografie, jej základné metódy, klasifikácia a postavenie v systéme vied.

 F y z i c k á   g e o g r a f i a 

2. Planéta Zem

Zem ako vesmírne teleso, tvar a rozmery Zeme. Vysvetliť pásmovité usporiadanie javov vo fyzickogeografickej sfére.
Analyzovať pohyby Zeme a ich dôsledky pre procesy fyzickogeografickej sféry. Slapové javy. Praktické analýzy a výpočty pásmového a miestneho času. 

3. Zobrazovanie Zemského povrchu

Vznik mapy, druhy máp, mierka mapy. Praktické výpočty. Určovanie azimutu. Charakterizujte vlastnosti azimutálneho, valcového a kuželového zobrazenia, obsah a význam máp. Čítanie a analyzovanie obsahu máp a kartografických metód. Porovnať mapy podľa obsahu, mierky, generalizácie. 

4. Atmosféra

Základné poznatky, počasie a podnebie. Vysvetlite proces výmeny tepla a vlahy, zákonitosti ich rozloženia na Zemi, vzduchové hmoty a fronty. Vysvetlite všeobecnú cirkuláciu atmosféry, prúdenie vzduchu (miestne vetry, cyklón, monzún). Analyzovať ich vplyv na život človeka. Klimatotvorné činitele a ich vplyv na vybrané oblasti sveta. 

5. Hydrosféra

Základné poznatky, obeh vody v krajine.
Vodstvo oceánov - charakterizovať svetový oceán, reliéf dna morí a oceánov, vlastnosti a pohyby morskej vody, členenie svetového oceánu. Vysvetliť význam oceánu pre ľudstvo.
Vodstvo súše – vysvetliť základné pojmy hydrografie riek a hydrologických prvkov.
Na konkrétnych príkladoch charakterizovať rieky podľa režimu odtoku v závislosti na podnebí. Jazerá a umelé vodné nádrže, ľadovce, podpovrchová voda. Teoretické vedomosti doložiť príkladmi z regionálnej geografie sveta (RG) a Slovenska (SR). 

6. Litosféra

Stavba zemského telesa a zemskej kôry. Planetárne členenie litosféry, horniny. Vysvetliť, čím sú podmienené endogénne, exogénne procesy. Popísať aké typy reliéfu a formy nimi vznikajú. Uviesť príklady z RG sveta a SR. 

7. Georeliéf (krajina)

Vlastnosti georeliéfu, morfoštruktúry, morfoskulptury, popísať podľa predložených obrázkov, vysvetliť procesy ich vzniku. 

8. Pedosféra

Základné poznatky o pedosfére. Charakterizovať hlavné pôdotvorné procesy a pôdne typy Zeme. Vysvetliť horizontálnu a vertikálnu zonálnosť a azonálnosť rozšírenia pôdneho krytu. 

9. Biosféra

Základné poznatky o biosfére. Charakterizovať bioklimatické pásma Zeme a rozšírenie živočíšstva na Zemi. Porovnať bioklimatické pásma.
Ochrana prírody a krajiny – Základ starostlivosti o životné prostredia Chránené územia a národné parky sveta. 

H u m á n n a   g e o g r a f i a 

10. Geografia obyvateľstva a sídiel

Charakterizovať rast a vývoj obyvateľstva, jeho priestorové rozloženie, prirodzený a mechanický pohyb, súčasné migrácie a ich vplyv na ostatné charakteristiky obyvateľstva, a štruktúru obyvateľstva, analyzovať spoločenské javy vyplývajúce z nich.

Vysvetliť základné pojmy a štruktúru sídiel, proces urbanizácie a jeho dôsledky. 

11. Poľnohospodárstvo sveta

Úlohy a význam poľnohospodárstva pre výživu ľudstva. Charakterizovať hlavné produkčné oblasti plodín na výživu obyvateľstva a živočíšnej výroby. Vysvetliť ako ovplyvňuje poľnohosp. prvovýroba lokalizáciu priemyselných závodov. 

12. Priemysel sveta

Základné členenie priemyslu. Hlavné produkčné oblasti priemyslu palív a energetiky a chemického priemyslu, hutníctva, strojárstva, smery exportu a importu výrobkov týchto odvetví. Charakterizuj hlavné priemyselné oblasti vo svete z pohľadu lokalizačných činiteľov. Tradičné a súčasné oblasti priemyselnej výroby. 

13. Doprava

Základné členenie dopravy, hlavné smery prepravných prúdov. Popíšte a charakterizujte, aký je podiel dopravy na znečisťovaní životného prostredia. 

14. Cestovný ruch

Jednotlivé kategórie CR a významné oblasti CR. 

15. Služby (infraštruktúra), Zahraničný obchod

Kategórie sociálnej a technickej infraštruktúry, príklady z miestneho regiónu.
Zahraničný obchod – import, export, platobná bilancia. 

16. Vývoj politicko-ekonomickej štruktúry sveta

Základné etapy vývoja v 20.stročí. Dnešný obraz politickej mapy sveta. Svetové politické a hospodárske zoskupenia a organizácie. Všeobecný prehľad. 

R e g i o n á l n a   g e o g r a f i a   SR 

17. Slovenská republika – fyzickogeografické pomery

Prehľad geopolitického vývoja územia, poloha, rozloha, tvar, hranice územia SR.
Geologický vývoj, geologická stavba a nerastné suroviny.
Geomorfologické členenie Karpát a Panónskej panvy a všeobecná charakteristika reliéfu SR. Príklady a lokalizácia na mape. Miestna krajina.
Podnebie, počasie – klimatické oblasti.
Vodstvo – riečna sieť (povodia, rozvodia, úmoria) jazerá, umelé vodné nádrže a podzemná voda.
Pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo, chránené územia SR. 

18. Slovenská republika – socioekonomické (humánne) pomery

Územné a správne usporiadanie SR. Charakterizujte 4 základné hospodárske regióny Slovenska.
Charakterizovať dopravu a aktuálny stav v jednotlivých druhoch dopravy, služby a zahraničný obchod SR. Turisticky významné oblasti SR a miestneho regónu.
Charakterizovať odvetvovú štruktúru a lokalizovať priemyselnú výrobu SR a súčasné trendy.
Charakterizovať poľnohospodárske výrobné oblasti SR, lesné a vodné hospodárstvo. 

R e g i o n á l n a   g e o g r a f i a   s v e t a

- ovládať prvky horizontálnej a vertikálnej členitosti svetadielov a kontinentov. Vedieť ukázať na mape.
- vedieť analyzovať a porovnať vybrané štáty (príp. skupiny štátov) na základe humánnogeografických charakteristík a tabuľkových podkladov. 

19. Austrália a Oceánia

Charakterizuj polohu, prírodné podmienky, obyvateľstvo a osídlenie.
Politicko-geografická charakteristika. Hospodárska charakteristika regiónov: Austrália, Nový Zeland, Papua-Nová Guinea. Porovnať regióny z hľadiska prírodných a socioekonomických charakteristík. 

20. Afrika

Charakterizuj polohu, prírodné podmienky a obyvateľstvo Afriky. Vysvetlite príčiny častých vojnových konfliktov.
Charakterizovať hospodárstvo 5 základných regiónov Afriky: severná, západná, stredná, južná a východná. Porovnať a analyzovať životnú úroveň a demografiu jednotlivých oblastí. 

21. Južná Amerika

Charakterizovať polohu, prírodné podmienky a obyvateľstvo štátov JA.
Vyčleniť regióny JA, charakterizovať a porovnať ich hospodárstvo. 

22. Severná Amerika

Charakterizovať polohu, prírodné podmienky a obyvateľstvo SA. Charakterizovať USA a Kanadu z pohľadu výskytu nerastných surovín, poľnohospodárstvo a priemysel. 

23. Stredná Amerika

Charakterizujte polohu, prírodné a socioekonomické podmienky. Základný región: Mexiko. 

24. Ázia

Charakterizovať 3 fyzickogeografické regióny: suchá západná Ázia, monzúnová Ázia a severný kontinentálny región.
Porovnať podľa humánnych podmienok: Rozvinuté krajiny, novoindustrializované  a menej rozvinuté krajiny, na vybraných štátoch. 

25. Európa

Prehľadne charakterizujte prírodné a socioekonomické podmienky.
Regióny Európy: Severná, Západná, Južná, Juhovýchodná, Východná, Stredná.
Prírodné a humánne pomery v jednotlivých regiónoch a analýza vplyvu prír.podmienok na dopravu, priemysel a poľnohospodárstvo. 
Európska únia -27 štátov. Porovnať politicko-ekonomický vývoj štátov EÚ. 

E n v i r o n m e n t á l n a    g e o g r a f i a 

26. Environmentalistika

Základné pojmy, Topická a chórická dimenzia. Krajinná sféra, účelové vlastnosti krajiny.
Národné parky sveta, ochrana prírody – kategórie chránených území na Slovensku a v miestnej krajine. 

27. Globálne environmentálne problémy

Znečistenie ovzdušia, využitie vodných zdrojov, znečisťovanie a ochrana. Vyčerpávanie surovinových zdrojov. Devastácia, degradácia a kontaminácia pôd, dezertifikácia, deforestácia.
Environmentálne kritické oblasti Zeme (Aralské jazero, Bad Lands, Severné more, Dažďové lesy, plošina Ordoš, Sahel ...).

Vyhľadávanie

Piaristické gymnázium sv. J.Kalazanského Nitra © 2018